Proszę czekać...
zamknij
Witamy na stronie Polskiego Towarzystwa Storczykowego "ORCHIS"

Nasze Towarzystwo stara się
przekazywać wiadomości dotyczące
storczyków gruntowych,
naturalnych siedlisk ich występowania
oraz ochrony.

10.12.2008 - Akty prawne

Wykaz storczyków chronionych Rozporządzeniem w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną.

Wszystkie storczyki rosnące dziko na terenie Polski objęte są ochroną gatunkową. Gwarantuje to Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, która określa cele, zasady i formy ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz krajobrazu. Do ustawy tej wprowadzono w październiku 2008 roku poprawki mające na celu wprowadzenie do polskich przepisów dyrektyw Rady UE dotyczących między innymi ochrony dzikich zwierząt i roślin oraz siedlisk przyrodniczych. Na przykład szczegółowo określono pojęcia gatunku endemicznego, zagrożonego, rzadkiego czy też obcego, uściślono pojęcie ochrony gatunkowej, dostosowano pojęcie monitoringu przyrodniczego do przepisów Wspólnoty.
Aktualna treść ustawy: Ustawa
Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zostało wydane  Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochrona (Dz. U. z dnia 28 lipca 2004 r.). Rozporządzenie to określa zakazy wprowadzone w stosunu do dziko występujących roślin wymienionych w wykazie, jak również sposoby ochrony tych roślin.

W rozporządzeniu wymienione są następujące gatunki storczykowatych (Orchidaceae):
Lp.
Nazwa polska Nazwa łaińska Uwagi
377 buławnik - wszystkie gatunki Cephalanthera spp.
378 dwulistnik muszy Ophrys insectifera wymaga ochrony czynnej
379 gołek białawy Leucorchis albida
381 gółka długoostrogowa Gymnadenia conopsea wymaga ochrony czynnej
382 gółka wonna Gymnadenia odoratissima
383 kręczynka jesienna Spiranthes spiralis wymaga ochrony czynnej
384 kruszczyk - wszystkie gatunki Epipactis spp.
385 kukuczka kapturkowata Neottianthe cucullata
386 kukułka (storczyk) - wszystkie gatunki Dactylorhiza spp.
387 lipiennik Loesela Liparis loeselii wymaga ochrony czynnej
388 listera jajowata Listera ovata
389 listera sercowata Listera cordata
390 miodokwiat krzyżowy Herminium monorchis
391 obuwik pospolity Cypripedium calceolus wymaga ochrony czynnej
392 ozorka zielona Coeloglossum viride wymaga ochrony czynnej
393 podkolan biały Platanthera bifolia
394 podkolan zielonawy Platanthera chlorantha
395 potrostek alpejski Chamorchis alpina
396 storczyca kulista Traunsteinera globosa wymaga ochrony czynnej
397 storczyk - wszystkie gatunki Orchis spp. wymagają ochrony czynnej
398 storzan bezlistny Epipogium aphyllum
399 tajęża jednostronna Goodyera repens
400 wątlik błotny Hammarbya paludosa
401 wyblin jednolistny Malaxis monophyllos
402 żłobik koralowy Corallorhiza trifida

Dodatkowo rozporządzenie ustala, że dla storczyków : kręczynka jesienna (Spiranthes spiralis), lipiennik Loesela (Liparis loeselii), miodokwiat krzyżowy (Herminium monorchis) oraz obuwik pospolity (Cypripedium calceolus) nie stosuje się określonych w §7 rozporządzenia odstępstw od zakazów - wszystkie zakazy wymienione w §6 obowiązują dla tych gatunków bezwzględnie.

W załączniku Nr 4, wśród gatunków dziko występujących roślin wymagających ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stanowisk, wymienione są:  kukuczka kapturkowata (Neottianthe cucullata), dla której wyznaczono strefę ochronną w promieniu 100 metrów od granic stanowiska, oraz miodokwiat krzyżowy (Herminium monorchis), dla którego strefa ochronna to obszar całego torfowiska, na którym występuje.


wróć
Kontakt z administratorem strony.
Zawartość całej strony jest chroniona prawami autorskimi i w żadnym
wypadku ani w żadnej postaci nie może być wykorzystana bez pisemnej zgody autorów.
Polskie Towarzystwo Storczykowe "ORCHIS" (c) 2009
flycather statystyka